News from Förbundet

Kära RPG-are i vårt avlånga land !

Det är den första juni när jag börjar skriva detta brev. Ute är det så förtrollande vackert! Några fåglar drillar och det är så stilla. Ett åskoväder har dragit förbi med dunder och en riktig regnskur som är så välbehövlig efter en så torr maj.

Psalmen "En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden förkunnar sommartiden" måste ha skrivits och inspirerats just i den tid då allt blommar och det är så vackert.

Så har vi haft vår riksstämma i Örebro. För de som kom dagen innan fanns möjlighet att delta i en gemenskapskväll i Hagakyrkan som ligger i närheten av hotellet. Där berättade Lars Lauenstein om Hagakyrkans tillkomst, det vackra bildskåpet och om kyrkans orgel både i ord och ton. Församlingens pastor Anna-Lena Evehäll avslutade samlingen med en aftonbön.

Så var det dags för registrering och lunch i hotellets matsal fredagen den 24 maj. 122 medlemmar var anmälda till stämman. Ewa Sundqvist hälsade välkommen till Örebro och riksstämman då vi intagit våra platser. Landshövding Lena Baastad - Rådström berättade om Örebro och Örebro län. Naturligt i RPG sammanhang är en andakt vid starten av vårt möte.

Så var det dags för riksstämmans öppnande. Undertecknad öppnade stämman genom att påminna om några händelser under de tre år som gått sedan förra stämman. Ett ljus tändes också för de medlemmar som under åren lämnat sitt jordiska liv.

Det var nu dags för presidiet (ordförande för stämman Gunlög Eiderbrant -Nilsson, vice ordförande- Ewa Sundqvist samt sekreterare Karin Andreasson) att inta sina platser efter det att valberedningen redovisat förslag som godkändes av de närvarande. Stadgarna föreskriver vad som skall behandlas. Årsredovisningarna för de tre åren gicks igenom och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Så var det dags för styrelsens två propositioner och de sju motionerna från föreningar och medlemmar. Den första propositionen handlade om språkförbättringar i stadgarna. Den andra propositionen – att ta bort våra medlemskort i pappersform- blev föremål för en del diskussion. Vissa föreningar behöver dem för att kunna identifiera sig då man har vissa förmåner i olika sammanhang. En kompromiss förhandlades fram. De föreningar som så önskar kan få en mall för att ta fram egna medlemskort.

Motionerna gicks igenom. De enda som blev föremål för röstning var tidsintervallet för riksstämman – två eller tre år. Tre år blev resultatet dvs som det varit vid de senaste riksstämmorna.

Under eftermiddagen medverkade också Eva Eriksson SPF Seniorerna och Liza di Paolo Sandberg SKPF Pensionärerna med tal och presenter. Åsa Lindstam från PRO skickade en inspelad hälsning.

En paneldebatt avslutade dagens förhandlingar med temat: Hur blir vi fler i RPG? Många goda tips togs fram av både panel och övriga. Förmåner, regelbunden verksamhet, glöm inte svenska kyrkan, träffa pastorer och präster, tänk nytt, tänk om, påverkan viktigt, små grupper, studiecirklar etc.

Dagen avslutades med middag och en härlig underhållning av Närkes trubadur Håkan Isacsson som spelade, sjöng och talade om både glädje och allvar på ett mycket inspirerande sätt.

Andra dagens förhandlingar inleddes med en andakt följd av beslut om rambudget, val av förbundsordförande och styrelse och tack till medverkande och avgående styrelseledamöter. Projektgruppen som förberett och ordnat allt inför och under stämman avtackades med presentkort

Rambudgeten visar på sk röda siffror dvs att pengarna inte räcker till. Det innebär att styrelsen måste fundera över vad som kan göras. Flera medlemmar! Se över lokalkostnaderna, fyra nummer av seniorposten, fler digitala möten. Vi hoppas naturligtvis av många anledningar att medlemsantalet skall öka - helst kraftigt.

Det var inte bara förhandlingar under lördagen.

Josefin Aurenius kunde under en timme prata om hur generationer pratar eller inte kan prata med varandra. Temat var Att mötas – generationer. Hon påstod att unga idag pratar helst med sina mor- och farföräldrar i stället för med sina föräldrar. Vi lever i ett sekulariserat land. Många människor upplevs ha ett andligt sökande. Josefin uppmanade oss att prata om vår tro och inte glömma bort bönen.

Dagen innan Riksstämman deltog Eva B Henriksson och jag i Regeringens pensionärskommitté. Denna gång medverkande civilminister Erik Slottner. Digitalisering och välfärdsteknik var ämnet för dagen vilket skall medverka till att göra livet bättre och förbättra tillvaron. AI nämndes också och fördelarna med att använda denna teknik tex i bildanalys. Hjärtinfarkter kan upptäckas både tidigare och bättre med hjälp av AI teknik. Bredbandstäckningen togs upp. Utbyggnad av 5G pågår. Bedrägerier mot äldre berördes också framförallt telefon bedrägerierna. Manipulerade telefonnummer förekommer bland försöken till att lura människor. Ett uppdrag har getts till PTS ( Post- och telestyrelsen) för att komma år detta.

Erik Slottner påpekade att en digital inkludering måste ske. I dag använder 4 procent dvs ca 350 000 personer inte digitala tjänster. Han menade också på att elektronisk identitet har högre säkerhet än bank-id.

Aktuella frågor (Anna Tenje):

Bidragsbrottsligheten är en viktig del och arbetas till och med i Europaparlamentet. Sekretessbrytande åtgärder måste till för att komma åt denna brottslighet.

Demensområdet. Utbildning – kompetenshöjande kan ske genom äldreomsorgslyftet. Stöd till anhöriga är en annan viktig del.

Mat och måltider är ett annat viktigt område. Man måste inom äldreomsorgen ha tillgång till en dietist.

Sist togs pensionerna upp. Man pratar ofta om gasen dvs det överskott som finns. Hur skall det hanteras? Riktålder är ett annat begrepp. År 2030 kan den vara 67 år. En rapport är på gång som skall belysa vad som händer om jag går tidigare eller jobbar längre.

Socialtjänstlagen kom att få avsluta vårt besök. Höjd ambitionsnivå kan kräva mer pengar. Vad händer då? Man får ta det ”pö om pö” sade äldreministern.

Föreningsbidrag.

Många har hörsammat att söka pengar till verksamheten. Det är ekonomiska medel som kan sätta lite guldkant på tillvaron för många av våra medlemmar i föreningarna.

Sommaren är en tid då många kan känna ensamheten mer påtaglig än annars. Därför är det så viktigt att vi på olika sätt försöker kontakta de vi vet skulle behöva bli ihågkomna.

Den blomstertid nu kommer är en psalm som påminner om avslut av olika verksamheter. Må den få sjungas av våra barn och ungdomar runt om i vårt land!

En önskan om en välsignad sommartid för oss och för människor runt vårt klot som behöver fred och frid!

Ann-Christin Lindbom, förbundsordförande i RPG

To the top