Vård- och omsorg

IVO:s generaldirektör Sofia Wallström
IVO:s generaldirektör Sofia Wallström

IVO granskar kommunala SÄBO och ingen av de 1985 granskade boendena i 283 kommuner når till fullo de krav som gäller för vården på SÄBO. "Det här är helt oacceptabelt" säger RPG:s förbundsordförande Ann-Christin Lindbom, "att ett land som Sverige inte klarar av att ta hand om de svagaste i samhället. Det är dessutom de äldre som har byggt upp vårt välstånd.  Att regler inte följs när vården går in i livets slutskede, att läkemedelshanteringen inte är patientsäker samt att det saknas dokumenterade vårdplaner är en del av den granskning som IVO gjort. Detta lämnar ingen oberörd. RPG kommer att följa upp denna granskning och ta upp detta vid samtal i regeringens pensionärskommitté och Socialstyrelsens äldreråd där RPG är representerade", fortsätter Ann-Christin Lindbom.

IVO genomförde under pandemin en särskild tillsynsinsats av medicinsk vård och behandling vid  landets SÄBO. IVO kunde då slå fast att lägstanivån i äldreomsorgen var alldeles för låg och att kommuner och regioner - trots tillsyn och beslut från IVO med krav på åtgärder - inte i tillräcklig utsträckning vidtagit åtgärder för att säkerställa en god vård och omsorg av boende på SÄBO.

Nu redovisas ett delresultat från det arbetet. IVO har granskat 53 845 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från merparten av kommunalt drivna SÄBO, totalt 1985 boenden i 283 kommuner. Därutöver finns enkätsvar från patienter och närstående samt vård- och omsorgs personal. I tillsynen hittills framkommer att variationen är stor över landet, men ingen av de granskade kommunerna  når till fullo de krav som gäller för vården vid SÄBO. 

IVO konstaterar tydliga brister i vården av patienter på SÄBO främst inom följande områden; Vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation.

Läs mer om IVO:s granskning IVO presenterar granskning av SÄBO

To the top