Möte i Regeringens pensionärskommitté (RPK) 

RPG:s förbundsordförande Ann-Christin Lindbom och RPG:s direktor Eva B Henriksson träffade äldre-och socialförsäkringsminisiter Anna Tenje och arbetsmarknadsminister Johan Perhrson i regeringens pensionärskommitté (RPK) den 7 juni. RPK samlas fyra gånger per år. Några av de punkter som pensionärsorganisationerna tog upp den 7 juni var frågan om och när nya socialtjänstlagen samt äldreomsorgslagen blir verklighet. RPG har deltagit i arbetet med dessa utredningar som referensgrupp under flera år. En annan punkt var lagstadgat KPR, dvs att alla kommuner ska ha kommunala pensionärsråd. 

Regeringen informerar om:  

Tandvård; i Tidöavtalet står att en utredning ska tillsättas för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård. Äldre personer med sämst munhälsa ska prioriteras. Frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Regeringens arbete för att förbättra färdtjänsten;  Färdtjänsten spelar en viktig roll i tillvaron för de personer som har behov av den. Det är därför viktigt att den fungerar som den ska. Svensk Kollektivtrafik presenterar varje år en stor undersökning om färdtjänst och sjukresor. Undersökningen visar att en övervägande majoritet av färdtjänstresenärerna är nöjda. Andelen resenärer som uppger att de var max 5 minuter sena var 2022 94 procent. Färdtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att detaljerna i tillämpningen utformas av kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Det är kommunerna som gentemot kommuninvånarna svarar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen.

Regeringens arbete för att öka tillgången till personal med kunskap i Sveriges nationella minoritetsspråk; Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde är skyldiga att erbjuda som lägst en väsentlig del av äldreomsorgen på finska, meänkieli och samiska till enskilda invånare. Förra året (2022) fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och sprida kunskapsstöd och genomföra kompetenshöjande insatser om minoriteters rättigheter och minoritetsspråk. Stödet ska riktas både till beslutsfattare och professioner inom bland annat äldreomsorgen. 

To the top