Nyheter från Förbundet

Pensionsmyndigheten har lämnat prognos till regeringen om utgifter för kommande år. Prognosen anger bland annat att inkomstpensionen minskas med 1,5 procent och premiepensionen med 8 procent för 2021.

Prognosen för inkomstpensionens minskning om 1,5 procent innebär att en inkomstpension på 12 000 kronor minskar med 180 kronor per månad från 2021. Prognosen i februari i år var att inkomstpensionen skulle öka med 0,3 procent.

Prognosen för premiepensionen 2021 är en minskning med 8 procent från 2021. Genomsnittlig premiepension är ca 700 kronor i månaden.

Pensionärer som har del av pensionssystemets grundskydd i form av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd får med automatik högre grundskydd om inkomstpensionen minskar. Det kompenserar helt eller delvis för den lägre inkomstpensionen.

Pensionsmyndighetens prognos är att den så kallade bromsen inte kommer att användas de närmaste åren, även den prognosen är dock osäker. Balanseringen uteblir tack vare ett stort överskott i inkomstpensionssystemet. Inkomstpensionen beräknas öka för åren 2022 - 2023.

Pensionsmyndighetens beräkningar baserar sig i huvudsak på Konjunkturinstitutets prognos från början av april, 2020 och är mycket osäker. Nästa prognos från Pensionsmyndigheten kommer i slutet av juli.  

RPG arbetar tillsammans med de övriga pensionärsorganisationerna med svaret på en utredning om ett tillfälligt inkomstpensionstillägg som skulle ge pensionärer med en inkomstgrundad allmän ålderspension mellan 9 000 - 17 000 kronor ett tillägg på maximalt 600 kronor. RPG återkommer med mer information om detta. Sveriges riksdag ska sedan fatta beslut om tillägget ska införas. RPG direktor Eva B Henriksson säger " vi arbetar just nu med detta och det är bra att landets pensionärer får mer pension, många lever mycket knapert och det är viktigt att arbete lönar sig. Vi hade dock helst sett att man tagit tag i hela pensionssystemet. Nu blir det mycket "lappa och laga" här och där. Istället borde pensionerna höjas mer permanent och systemet göras enklare." 

To the top