Nyheter från Förbundet

Så blev det då år 2023. Vi lämnar ett år som verkligen kommer att gå till historien. Pandemi, kriget i Ukraina, klimat-och energikris, mordet i Almedalen på Ing-Marie Wieselgren, gängvåldet med ett stort antal skjutningar. Listan är redan lång.

Nu hoppas vi på ett år då dikten kan få bli sann.

Från kansliet.

Eva Henriksson besökte Pensionsmyndigheten som också kallat till en digital pressträff.

Det är nu dags att avsluta år 2022 års ekonomi dvs det är tid för bokslut. Ett nytt ekonomisystem skall också igång. I våra föreningar är det dags att betala in medlemsavgiften både till den enskilda föreningen men också till förbundsstyrelsen.

Vi står inför ett nytt år med nya utmaningar för vårt RPG

En ny regering och nya konstellationer uti våra kommuner gör att vi måste vara mycket uppmärksamma på att vi får och skall göra vår röst tydlig. SPF seniorerna har ju arbetat fram ett reglemente för KPR, CPR/RPR som inte är godkänt av övriga pensionärsförbund. Det finns en passus där som anger hur antalet ledamöter skall fördelas. Det är något som skulle kunna vara förödande för vårt RPG. Därför att det viktigt att vi är observanta på just detta då kommunerna eventuellt omarbetar hur KPR skall arbeta och vara sammansatt.  Jag hörde just att här i Lund skulle man diskutera hur KPR skulle arbeta i fortsättningen. Hm tänkte jag. Nu gäller det att hålla öronen öppna!

En stor utmaning är att öka antalet medlemmar. Att behålla dem vi har och få nya medlemmar är en stor och viktig uppgift för oss alla. Att få in ”yngre” pensionärer kan vara knepigt berättas från en del föreningar. Hur skall vi då göra? Jag fick veta att i Linköping – Ryttargårdens seniorer-har man arbetat på ett sätt som gett bra resultat. Jag har fått ta del av deras metod och återger svaret här:

Sedan flera år tillbaka, arbetar Ryttargårdens Seniorer regelbundet med värvning av nya medlemmar. Alla i styrelsen har alltid vårt mötesprogram med sig och påminner både medlemmar och andra om vår verksamhet.

 Men, vi har också värvningskampanjer, väl förberedda och inriktade på olika, potentiella målgrupper, nämligen:

1.     Ryttargårdskyrkans äldre! Även om andelen RPG-are i Ryttargårdskyrkan ökat starkt, så är vi långt ifrån vårt mål!

2.     Grannar till vår lokal – Ryttargårdskyrkan. Vi tror att gamla ser det som en fördel att ha nära till sina intressepunkter. Vårt område har brist på samlingsplatser för äldre och daglediga.

3.     Äldre i de små församlingarna i Linköping, som saknar RPG. Det är orealistiskt att ha RPG-föreningar i församlingar med ett fåtal äldre. Därför avser vi att erbjuda dessa vår gemenskap. ( Våra nystartade församlingar består dock så gott som bara av ”ungdomar”.)

4.     Äldre, som mer eller mindre frivilligt lämnat en kristen gemenskap. Vi tror att många av dessa bär på en barnatro, som de gärna vill tillbaka till – om inte tröskeln till våra församlingar vore så hög. Detta var huvudanledningen till att vi bytte namn på Ryttargårdskyrkans RPG till Ryttargårdens Seniorer. Antalet ”utomstående” på våra samlingar har nu ökat – vi har blivit ”missionella”!

Andra punkter i vårt förändringsprogram:

5.     Antalet samlingar har dubblerats, från en per månad till en varannan vecka – varje tisdag udda veckor! Denna kontinuitet uppskattas oerhört av medlemmarna. Vi räknade med att antalet mötesdeltagare per månad skulle öka, men inte med hela 60 – 70 %.

6.     Varierande program. Genom dubbleringen av möten, har vi kunnat utforma ”Experience-mötena” mera för de yngre seniorerna, vilket har ökat intresset bland dessa!

7.     Lunchen lockar! Särskilt ensamstående gillar att ibland ”äta ute”, varför det nya möteskonceptet är med en enkel lunch. Genom frivilliga krafter ordnas den till mycket lågt pris (60 kr). Den ger också god gemenskap och möjlighet till samtal runt dagens tema!

8.     Personlig omsorg är viktig! Många saknar regelbunden kontakt med släkt och vänner. Redan att träffas i RPG varannan vecka betyder mycket. Där får man också djupare kontakt med likasinnade, vilket är viktigt, eftersom vi som förening inte uthålligt kan kontakta alla regelbundet, som vi försökte göra under Pandemin.

9.     Vi har lyft kvalitén på våra trycksaker! En duktig PR-man ser till att vi alla följer en enkel grafisk profil. Detta märks mest på att affischerna för våra möten blir mer uppmärksammade.

Detta är troligen de viktigaste anledningarna till föreningens goda förutsättningar i dessa oberäkneliga tider. Så bra det är att få ta del av olika tips. Det är en av anledningarna till att vi har ett månadsbrev. Skicka gärna in tips och idéer som kan spridas till hela förbundet.

Det som är aktuellt för oss är ett möte i regeringens pensionärskommitté RPK. Det kommer nu att ske den 1 februari. Anna Tänje – äldreminister-och Jakob Forssmed - socialminister - kommer att delta. Vi har gemensamt från de olika pensionärsförbunden samlat ihop en rad frågor. Nytt kan jag se som inte varit med så länge att det finska pensionärsförbundet kommer att delta. Det blir spännande!

Förbundsstyrelsen har också inplanerade möten både för AU (arbetsutskott) och för hela styrelsen.

Nytt på pensionärsfronten är att

Från och med den 1 januari 2023 får åtta av tio pensionärer en höjd total pension med mellan 500 kronor och 1090 kronor per månad efter skatt. Hur stor höjningen blir skiljer sig mellan olika grupper inom pensionärskollektivet.

Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs med 8,7 procent.

 Den 1 januari kan pensionärer logga in och se sina personliga belopp för den allmänna pensionen 2023 på pensionsmyndigheten.se 

 Den 1 januari 2023 träder också flera regelförändringar i kraft. Bland annat höjs pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension från 62 till 63 år för personer som är födda 1961 eller senare. Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år för personer födda 1958 eller senare.

Från Regeringskansliet

Regeringen satsar 200 miljoner kronor på ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att fortsätta övervaka och prognosticera utvecklingen av covid-19 för att bibehålla en god beredskap.

Regeringen avsätter 556 miljoner kronor 2023 för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023. Regeringen avsätter nästan 3 miljarder för detta varav den allra största delen av medlen delas ut till regionerna vid uppfyllelse av konkreta prestationer.
Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska utreda och lämna förslag på hur e-legitimationer kan utfärdas på högsta tillitsnivå. Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier och underlätta för att fler ska kunna få tillgång till en e-legitimation. Utredaren ska också föreslå hur en digital identitetsplånbok ska kunna utfärdas.
Avslutar så detta brev med sången Se jag vill bära ditt budskap Herre!

Text: H. Nkounkou, O. Berglund. Musik H. Nkounkou’
Se jag vill bära ditt budskap Herre av hjärtat sjunga ditt lov och pris
Med glädje vill jag ditt ord förkunna
som gör den svage vis
Gud låt ditt ord i mitt liv få råda
att andra där din kärlek kan se
ja låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske

Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer
Jag döljer livet som du oss ger
som Jesus kom att oss uppenbara
då han till oss steg ner

Gud, låt oss känna din Andes ledning
så att vi vet att din väg vi går
Låt elden brinna i våra hjärtan
till dess vi målet når
Gud låt ditt ord i mitt liv få råda
att andra där din kärlek kan se
ja låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske
Med glädje vill jag ditt ord förkunna
som gör den svage vis
Gud låt ditt ord i mitt liv få råda
att andra där din kärlek kan se
ja låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske
Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer
Jag döljer livet som du oss ger
som Jesus kom att oss uppenbara
då han till oss steg ner
Gud, låt oss känna din Andes ledning
så att vi vet att din väg vi går
Låt elden brinna i våra hjärtan
till dess vi målet når

Gud låt ditt ord i mitt liv få råda  att andra där din kärlek kan se ja låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske

Hälsningar till er alla! 

 Ann-Christin Lindbom, förbundsordförande i RPG

Förbundsordförandes januaribrev 2023

To the top