Nyheter från Förbundet

RPG möter socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett samtal om pensioner där RPG:s förbundsordförande Monica Blomberg och direktor Eva B Henriksson redogjorde för den ekonomiska situationen för många av RPG:s medlemmar.  Annika Strandhäll tackar RPG och pensionärsorganisationerna för att att vi finns och driver de viktiga frågorna om pensioner. 

Annika Strandhäll berättade att regeringen nu arbetar för att tillföra mer medel till inkomstpensionssystemet så att pensionerna kommer upp i den nivå som var tänkt 1994 när det nya pensionssystemet startade. Vidare föreslår regeringen att bostadstillägget höjs så att de som har det sämst ställt ska få det lite bättre. I den gruppen är det många kvinnor.  

RPG framförde följande till socialminister Annika Strandhäll:  

Fler pensionärer måste kunna leva på sin inkomstpension.

Mer pengar behöver tillföras till inkomstpensionssystemet. Den allmänna pensionsavgiften bör tas bort så att 18,5% går in i systemet och inte 17,21% som sker idag. På grund av avgiften uppnås inte den nivå i ålderspensionen som angavs i SOU 1994:20, dvs 60 % av förvärvsinkomsten. Det kanske inte räcker med att pensionsavgiften tas bort för att höja nivåerna i inkomstpensionssystemet. I så fall bör det utredas om det går att höja avsättningarna och exempelvis minska löneutrymmet. Genom att fler pensionärer kan leva på sin inkomstpension behöver färre garantipension och bostadstillägg vilket leder till minskad kostnad för statskassan. 

Sluta lappa och laga. Se över helheten istället för att lägga så mycket tid på att utreda enskilda detaljer i trygghetssystemen.

Det måste löna sig att arbeta. Det vill säga att det finns ett respektavstånd mellan de som arbetat många år och de som inte gjort det. Idag utjämnar trygghetssystemen nivåerna och det gynnar de som inte arbetar. För att fler ska klara sig på inkomstpensionen behöver nivåerna öka. Ser regeringen nu över bostadstillägget bör det kopplas till ett index som följer hyrorna.

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem.

Ålderismen är stark i arbetslivet. Idag uppmanas 65-åringar eller yngre att gå i pension av arbetsgivare. Om fler behöver arbeta längre måste det vara möjligt. Äldre måste också liksom yngre känna sig eftertraktade och kunna byta arbete högre upp i åldrarna. Annars lockar det mer att gå i pension. 

- Se över studiemedelsystemet och utbildningsmöjligheter. Åldersgränsen för CSN idag är 57 år.

- Se över arbetsmiljöfrågor. Många orkar inte arbeta så länge på grund av bland annat stress, förslitningsskador och dålig arbetsmiljö.

- I den utredning som nu är aktuell kring höjda pensionsåldrar fokuseras mycket kring den s.k. riktåldern, men det finns inget avsnitt som handlar om arbetsmarknadens förändring. Vad innebär globalisering och teknikutveckling för pensionssystemet och framtidens pensionärer?

Ge incitament för ett skattegynnat privat pensionssparande.

- Idag kan höginkomsttagare via tjänstepensionen öka sitt pensionssparande. Den möjligheten ges inte till de med lägre inkomster.

- Arbetslivet förändras i snabb takt vilket troligtvis leder till att pensionssystemet inte kommer att se lika ut över tid. Fler byten, olika anställningsformer m.m. Yngre kan behöva spara mer själva och ett incitament bör ges till det. Jämför 90-talister med 60-talister.

Ta bort åldersgränsen i omställningspensionen.


Text: Eva B Henriksson

Foto: Gustaf Gidenstam

To the top