Nyheter från Förbundet

Idag 26 februari 2021 är det 100 år sedan riksdagen fattade det andra grundlagsbeslutet som innebar att även kvinnor fick rätt att rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Även många män fick rösträtt denna historiska dag.  

I samband med att demokratin i Sverige 2021 fyller 100 år genomför regeringen en nationell satsning på att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och på att stärka demokratin för framtiden. Regeringen har också tillsatt Kommittén Demokratin 100 år med uppgift att genomföra aktiviteter i hela landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har också slutit en överenskommelse om att tillsammans verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för människor att delta och vara delaktiga. 

RPG verkar för alla människors lika värde och att alla har något att bidra med. Vi vill därför uppmärksamma detta 100-års jubileum och arbeta för att demokratin även i fortsättningen står på stadig grund i Sverige.  

To the top