Nyheter från Förbundet

Var med och lämna synpunkter på Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för förbättrad omsorg vid demenssjukdomar

I Sverige har cirka 160 000 personer en demenssjukdom. Varje år insjuknar omkring 24 000 personer och ungefär lika många avlider med demenssjukdom som diagnos. Sjukdomen kan inte botas, men med olika insatser kan symtomen lindras, vardagen underlättas och livskvaliteten förbättras.

Alla insatser som görs bör utgå från ett personcentrerat förhållningssätt. I allt ska personen, inte sjukdomen, vara i fokus.

Den som har lätt eller medelsvår demenssjukdom och bor kvar hemma bör erbjudas dagverksamhet. I dag bor cirka 100 000 personer med demens i eget boende. Om fler av dem ska kunna erbjudas dagverksamhet måste verksamheter byggas ut, vilket innebär ökade kostnader för kommunerna.

För att personalen ska kunna arbeta personcentrerat rekommenderar Socialstyrelsen att undersköterskor, vårdbiträden och andra yrkesgrupper erbjuds långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg.

Den aktivering och gemenskap som erbjuds vid dagverksamhet leder till förbättrad livskvalité och mindre vårdkonsumtion. Dessutom blir en ett stöd för anhöriga som på det sättet kan få viss avlastning.

I de nya riktlinjerna minskas antalet rekommendationer från 151 i den tidigare versionen till 73.

Fram till den 31 mars 2017 finns möjligheter att lämna synpunkter på remissversionen. En slutversion av riktlinjerna publiceras hösten 2017.

Klicka på länken nedan och läs mer på Socialstyrelsens hemsida. Förutom remissförslaget finns kunskapsunderlag som förklarar olika förslag och ställningstaganden.

läs mer om Socialstyrelsens nya riktlinjer vid demenssjukdomar

Curt Karlsson 2016 12 07

To the top