Nyheter från Förbundet

Åsa Regnér tog emot utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen av den särskilda utredaren Susanne Rolfner Suvanto. Utredningen heter ”Läs mig”.  Avsnitten i utredningen omfattar kvalitet och effektivitet, god kompetensförsörjning, hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser, välfärdsteknik, handläggning av behov samt boendeformer för äldre personer.

Utredaren föreslår att åtgärderna, med Norge som förebild, ska omfatta fyra mandatperioder 2019 – 2034. För att få effekt fodras tid. Statens roll är att skapa relation och undanröja hinder för vårdtagare, vårdgivare samt anhöriga. Vidare ska de äldrepolitiska målen omfatta jämlik vård och omsorg av kvinnor och män.

Stor vikt har lagts på avsnittet god kompetensförsörjning i utredningen. Det finns inga enkla jobb. Krav på legitimering av undersköterskor för att stärka professionen.  Personal ska ha minst gymnasieexamen men med en ökad andel högskoleutbildade. Vidare bör enhetschefernas och biståndshandläggarnas roller stärkas med en nationell högskoleutbildning. I utbildningen till socionom ska det också finnas en större andel geriatrik. Idag finns endast avsnitt i utbildningen som belyser barn. Susanne Rolfner Suvanto menar att vi måste ske hela människans livstid från början till slut.

Utredningen är mycket viktig för RPG:s medlemmar och vi kommer att fortsatt bevaka, informera och diskutera utredningens förslag. 

To the top